16 september 2014

Bee Happy - BiBANKEN

Följande är lånat från BiBANKEN

Allmänt om bi-döden

Sedan andra världskrigets slut 1945 har antalet bin och humlor minskat till hälften. Minskningen skedde gradvis fram tills för ca sex år sedan, då hela bisamhällen plötsligt började slås ut. Detta fenomen har fått ett namn: Colony Collapse Disorder (CCD). Biodlarna och forskarna står lamslagna. Vad beror detta på? Flera teorier har lagts fram. Den främsta anledningen förefaller dock vara all den giftbesprutning som åkrar och skogar utsätts för.

Detta innebär en global katastrof. Ungefär 3/4 av den odlade mat vi människor äter kommer från pollinerade växter, totalt ca 30% av all mat vi äter. Då räknas ändå inte köttprodukterna in. Köttdjuren lever ju av mat som till stora delar utgörs av pollinerade växter

Men det handlar inte bara om mat för oss människor. Det handlar om hela näringskedjan… om det intrikata samspelet i naturen, om mångfald, om balans, om olika djurarter som drabbas när maten försvinner, om ytterligare arter som lever på dessa växtätare, om sjukdomar och parasiter som ges utrymme… och så vidare. I slutändan påverkar obalansen även människan, och antagligen på fler sätt än vi kan ana idag.

Bina är viktigare än du kanske visste

Idag transporteras bin runt i lådor i USA för att storodlarna av främst frukter och bär ska få sina träd och buskar pollinerade. I delar av Kina måste frukt- och bärblommor pollineras för hand och med pensel av mänsklig arbetskraft. I rena pengar handlar det om värden för flera miljarder kronor. Binas överlevnad är därmed inte endast en oerhört viktig fråga för miljöengagerade och medvetna människor, utan även för människor som räknar livets värden i pengar.

Andra hot mot bina

Giftbesprutningen är inte enbart direkt skadlig för det lilla biet. Den innebär också att många av de växter som bina lever av besprutas bort.

Antalet blommande ängsmarker har minskat. Endast några få procent av 1800-talets arealer av ängsmark återstår. Antalet betande mjölk- och köttdjur i Sverige har minskat, och deras betesmarker har omvandlats till odlad åkermark.

http://bibanken.se/

BiBANKEN kan man stötta genom direkta bidrag som kommer gå till biodlarutrustning till de som vill starta egna biodlingar. Om man tillhör den senare kategorin kan man ansöka om bidrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar